Kroonstad Akademie

Kroonstad Akademie
.
. Kroonstad
updated more than 6 months ago

Description

Kroonstad Akademie is the only Cambridge private school in Kroonstad and one of only a few in the Free State. It was founded when parents took the initiative in reaction to the changing educational environment in the country.


Company description
It offers the complete spectrum of education – from a Grade 000 to matric.
• Didactics and methodics are adapted to be in line with the modern multi-cultural society.
• Cambridge syllabus for high school students gives access to national and international tertiary institutions. As a bonus a higher M-score can be obtained.
• The fact that both Afrikaans and English can be taken on first language level opens up opportunities in the academic and business world after matric.
• Optimal development in a peaceful yet disciplined milieu with emphasis on Christian principles.
• Maximum of 25 students per class.
• Parents are involved in all levels and the Trust Committee is elected by them.
• Parents are regarded as clients.
• No stereotyped systems which suppress individualism.
• Strong emphasis on work ethics which highlights students’ responsibility to themselves and to society.
• Balance between academic, cultural, sporting and social activities.
• All appointments are made by the management in collaboration with the headmaster.
Description in a foreign language:
• Akademie is die enigste Cambridge privaatskool in Kroonstad, en een van net ‘n paar in die Vrystaat wat deur die inisiatief van die ouers in reaksie op die veranderde onderwys omgewing tot stand gebring is.
• Dek die hele spektrum – van ‘n Graad 000 tot Matriek.
• Bewese didaktiek en metodiek wat aangepas is om by die moderne multi-kulturele samelewing aan te pas.
• Cambridge-leerplan vir hoërskoolleerlinge wat toegang verleen tot alle tersiêre inrigtings met die bonus van ‘n hoër M-telling.
• Afrikaans en Engels op Eerste Taal-vlak verseker geleenthede tot die akademiese en besigheidswêreld na Matriek.
• Optimale ontwikkeling in ‘n rustige, maar streng gedissiplineerde milieu, met die klem op Christelike beginsels.
• Maksimum van 25 leerlinge per klas.
• Ouerbetrokkenheid op alle vlakke en die bestuur (trustkomitee) word deur die ouers verkies.
Ouers word beskou as kliënte.
• Geen oordrewe klem op geykte en regiede stelsels wat ‘n demper plaas op individualisme nie.
• Sterk klem op werksetiek wat leerlinge se verantwoordelikheid teenoor homself en die samelewing beklemtoon.
• Balans tussen akademie, kultuur, sport en sosiale aktiwiteite.
• Personeel word deur die bestuur aangestel
Keywords
English, Afrikaans, School, Education, Private Schools, Student, Matric, Educational Environment, Cambridge Private School, Grade 000, Didactics, Methodics, Optimal Development, International Tertiary Institutions
Add images

Reviews

Be the first to write a review for Kroonstad Akademie!

Share your experience!


Create a professional website
No technical skills required
30 days trial period